ЗА БЪЛГАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО КИКБОКС И МУАЙ ТАЙ

Българска конфедерация по КИКБОКС и МУАЙ ТАЙ /  „Bulgarian Confederation of Kickboxing and Muay thai”
е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност. Конфедерацията обединява спортни клубове, практикуващи и популяризиращи спортовете кикбокс и муай тай и е независима самоуправляваща се организация в областта на развитието и утвърждаването на физическата култура и спорта, която на територията на Република България администрира и организира спортовете кикбокс и муай тай. Изградена на принципа за доброволност на членството и равенство в правата и задълженията на членовете – спортни клубове, организацията осъществява дейността си в съответствие с устав и разпоредбите на Закона за юридическите лица с не стопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта, както и приложимата и действаща подзаконова нормативна уредба и ще развива своята дейност в областта на спортовете „КИКБОКС“, „МУАЙ  ТАЙ“

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА СА:
а/ членуване  в международни организации по КИКБОКС, МУАЙ ТАЙ и осъществяване  представянето на клубовете в тях;

б/ съдействие  за възпитаването на спортистите в дух на патриотизъм, висока нравственост и уважение към законите на Република България и общочовешките ценности и универсални човешки права, уредени във Всеобщата декларация за правата на човека и основните свободи;
в/ допринасяне за провеждане на единна възпитателна, методическа, спортно – учебна, тренировъчна и състезателна дейност в областта на спортовете КИКБОКС, МУАЙ ТАЙ в страната;
г/ организиране  или  съдействие  за организацията на провеждането на националните, регионални и др. първенства и турнири по КИКБОКС, МУАЙ ТАЙ;
д/ ръковододна и контролна дейност в  процеса на формирането на национални отбори по кикбокс и муай-тай и селекция на елитни състезатели в сектор „Високо спортно майсторство“, както и при подготовката и участието им на международни първенства, турнири и прояви;
е/ организиране подготовката на инструктори и съдийски състав;
ж/ съдействие  за развитие на физическата култура и спорта, пропагандиране на здравословен начин на живот, координиране дейността на членовете си в областта на физическото възпитание и спортовете кик-бокс и муай тай, и взаимодействие на държавни и обществени организации при формиране и осъществяване на националната спортна политика, съдействие за комплексно обвързване на физическото възпитание и спорт със здравеопазването, развитие на детско- юношеския спорт;

 

ЧЛЕНСТВО В БККБМТ:
Член на сдружението може да бъде всяко сдружение с нестопанска цел – спортен клуб, което развива и/или популяризира спортовете КИКБОКС и МУАЙ ТАЙ, което не е обявено в несъстоятелност, не извършва дейност противоречаща на устава на конфедерацията; приема устава на сдружението и е прието по реда, определен от устава и от вътрешните правила на конфедерацията